Οικονομικά Στοιχεία
H οικονομική πορεία της ΑΛΦΑ ΠΙ Α.Τ.Ε. κατά την τελευταία τετραετία παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα.

Ημερολογιακό Έτος
Κύκλος Εργασιών
Καθαρά Κέρδη (€)
2003
1.753.850,25
104.203,21
2004
7.191.988,56
711.212,00
2005
3.919.307,41
392.439,42
2006
1.605.417,97
67.774,94
2007
1.581.320,54
103.912,53
2008
3.985.934,14
504.552,83
2009
2.916.487,25
276.593,43
2010
4.923.014,70
183.280,22
2011
7.668.322,54
587.138,70
2012
4.735.177,96
1.447.668,12
2013
2.307.186,41
700.151,30

* Κατά το έτος 2002 η Εταιρεία μετετράπει από Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.

 

bottom corner