ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε

Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΠΙ Α.Τ.Ε. έχει εκτελέσει τo παρακάτω έργo:

   
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (€)
Εγκαταστάσεις σωληνώσεων GPR θαλάσσιου ύδατος στο Τερματικό Σταθμό LNG επί της νήσου Ρεβυθούσσας, ως Υπεργολάβοι της ΑΘΗΝΑ ΑΕ
Ioύλιος 07 – Αύγ. 07
61.500
bottom corner