Δ.Ε.Η.

Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΠΙ Α.Τ.Ε. έχει εκτελέσει τα παρακάτω έργα:

   
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (€)
Η/Σ ΛΑΥΡΙΟΥ: Ηλεκτροπαραγωγικό συγκρότημα με συνδιασμένες πηγές ενέργειας
(2 αεροστροβίλων και 1 ατμοστροβίλου)
Ως Υπεργολάβοι της BABCOCK ENERGY Ltd
- Σωληνώσεις παροχής ψύξεως GRP DN 1600, 1200m μήκους
- Κλιματισμός και απαγωγή αέρα αιθούσης ελέγχου
- Σωληνώσεις GRP και δεξαμενές προπανίου
- Μεταλλικό /GRP Παντελόνι (Υ spool) 2x DN 1200 σε DN 1600χιλ. εξόδου αντλιών
Μάιος 95 – Σεπτ. 96
783.683
Η/Σ ΛΑΥΡΙΟΥ:Μονάδα αρ. 5 Συνδιασμένου Κύκλου, 377.66 MW
Ως Υπεργολάβοι των RODAX /METKA:
- Μηχανολογική ανέγερση οργάνων πιέσεως, στάθμης και ροής
- Ανέγερση βοηθητικού Λέβητα
Ιούλ. 05 – Δεκ. 05
103.000
Η/Σ ΡΟΔΟΥ: Ανέγερση 3 θερμικών Μονάδων Παραγωγής 23,4 MW εκάστη,
Ως υπεργολάβοι της ΚΞ SEMT /ABB/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ:
- Εγκατάσταση συστημάτων Εισαγωγής Αέρος και Απαγωγή Αερίων Καύσεως,
ήτοι του εξοπλισμού, αεραγωγών, σωληνώσεων, σιδηροκατασκευών και οργάνων, συνολικού βάρους 530t
Μάιος 97 – Νοέμ. 97
321.056
bottom corner